Badania ścieków — kiedy powinny być wykonywane?
Środowisko naturalne narażone jest na wiele niebezpieczeństw, a jego duże skażenie jest obecnie faktem. Wszyscy ludzie muszą starać się temu przeciwdziałać, a szczególnie istotne jest to w przypadku zakładów przemysłowych i podobnych podmiotów, na które taki obowiązek nakłada prawo. Jednym z nich jest wykonywanie analizy ścieków, o czym muszą pamiętać wszystkie podmioty gospodarujące tego rodzaju nieczystościami. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Jakie zagrożenia wiążą się ze ściekami?

Nieczystości płynne, czyli zużyta woda, pochodząca z zakładów przemysłowych, produkcji rolnej czy gospodarstw domowych, zawiera w sobie rozmaite szkodliwe składniki, pochodzenia organicznego i nieorganicznego — te drugie to między innymi detergenty. Oczyszczanie ma na celu neutralizowanie szkodliwych dla ludzi, gleby, wody i powietrza składników, by wodę można było ponownie wykorzystać. Warto też wiedzieć, że osady ściekowe często służą do rekultywacji czy użyźniania gleb, zawierając fosforany czy azotany. By jednak takie działanie przyniosło oczekiwane korzyści, w postaci użyźnienia gleby i wzrostu plonów, a nie zagrożenia w formie skażenia, trzeba mieć pewność, że ścieki i osady ściekowe są bezpieczne. Wykazaniu temu służą właśnie badania ścieków , wykonywane przez dobre laboratoria.

Co jest badane?

Celem takich analiz, które, co bardzo ważne, powinny być wykonywane systematycznie, jest sprawdzenie, czy zużyta woda, poddana oczyszczaniu, a także osady ściekowe, nie zawierają szkodliwych substancji lub zawarte w nich szkodliwe substancje nie przekraczają dopuszczalnych norm. W tym celu wykonuje się rozmaite analizy, między innymi mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne. Warto przy tym wiedzieć, że tego rodzaju testom  poddaje się wszelkiego rodzaju nieczystości płynne — komunalne, przemysłowe, a nawet radioaktywne. Wszystkie te kwestie są drobiazgowo regulowane przez prawo.

Co można zyskać?

Osady ściekowe mogą świetnie sprawdzać się jako nawozy, zastępując tym samym chemiczne substancje, których produkowanie i stosowanie nie jest obojętne dla środowiska. Ciągłe kontrolowanie jakości i składu nieczystości płynnych pozwala też uniknąć emitowania do środowiska groźnych substancji w wysokich stężeniach, które zagrażałyby jakości wód, gleb, a więc i roślin spożywanych przez zwierzęta i ludzi.

Podobne